Свържете се с нас ☎ +359 52 634345

HOME PAGE

Нашата репутация е гаранция за компетентност и прецизност при оценяване съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и цялата гама консултантски дейности свързани с инвестиционния процес.

„НБС-Инженеринг“ ООД защитава интересите на инвеститора при оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване строителен надзор до въвеждане на строежа в експлоатация и гарантира както законосъобразност, така и съответствие с нормативната уредба.

Повече от две десетилетия “НБС-Инженеринг” ООД превръща инвестиционните намерения от концепция в реалност.

 1999

"НБС-Инженеринг'' ООД гр.Варна е създадена през 1999г. с предмет на дейност независим строителен надзор. Със свидетелства № СК-220 от 03.11.1999г. и 08.03.2000г. от МРРБ, издадени съгласно чл.21 ал.1 от Правилника за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството (ПОФЗЛУНСНПС) до края на 2004г. фирмата упражнява независим строителен надзор на видовете строежи, съгласно чл.25 ал.3 т.3 от ПОФЗЛУНСНПС.

 2004

От 25.11.2004г. „НБС-Инженеринг” ООД е лицензирано да извършва оценяване съответствието на инвестиционните проекти и да упражнява строителен надзор на основание чл.166 ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ с лиценз № ЛК-000264/25.11.2004г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. На 17.11.2009г. с заповед № РД-02-14-2067 на Министъра на МРРБ лиценз № ЛК-000264/25.11.2004г. беше продължен с нов срок от 5 години до 2014г.

 2019

От 17.09.2019г. „НБС-Инженеринг” ООД е прелицензирано да извършва оценяване съответствието на инвестиционните проекти и да упражнява строителен надзор на основание чл.166 ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ с удостоверение № РК-0298/17.09.2019г. от Дирекция национален строителен контрол /ДНСК/ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ за срок от 5 години до 2024г.

Дейността оценяване съответствието на инвестиционните проекти до реално изпълнение е пряко свързана със защита интересите на възложителите, които разчитат на консултантски услуги в областта на проектирането и строителството. Малка част от възложителите, които са се доверили на дружеството са: МРРБ, МВР, МОН, МЗ, МО, ПРООН, Общините Варна, Суворово, Добрич, Несебър, ДП “Пристанищна инфраструктура” – клон Варна, РВД, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, МБАЛ “Света Марина”, МУ Варна, ЕОН, “Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, к.к."Слънчев ден", “Хепи” АД, „Девня цимент“, Полимери” АД, ”Съни травел“ ЕООД, “Сандроуз холидейз” ЕООД.

От създаването на ''НБС-Инженеринг'' ООД екипи на фирмата са работили по оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване строителен надзор на редица частни, държавни и общински обекти. Обектите, по които сме упражнявали надзор са над 1000, като между тях са:

 ОБЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

„Нов международен пътнически термионал на летище Варна” с възложител “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД;

„Нов международен пътнически термионал на летище Бургас” с възложител “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД;

„Разширение на пероните на летища Варна и Бургас”;

Нова пътека за рулиране „А” на Летище Варна и на Летище Бургас с възложител Министерство на транспорта, на информационните технологии и съобщенията чрез Концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД

Възстановителни работи и брегоукрепване на вълнолом Варна – Етап I;

Реконструкция на РВД кулата за управление на полетите на летище Варна;

„Перонно осветление на летище Варна – етап 1” с възложител “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД;

„Перонно осветление на летище Бургас – етап 1” с възложител “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД;

„Обслужващ път и прилежаща инфраструктура на летище Бургас” с възложител “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД;

„Реконструкция на топлоцентрала и площадков топлопровод на летище Варна” с възложител “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД;

“Отделение по еднодневна хирургия”, представляващо вътрешно преустройство и промяна предназначение на консултативни кабинети и на част от фоайе находящи се на II етаж от високото тяло на УМБАЛ ”Света Марина” гр.Варна в УПИ “ВМИ” по плана на 23 м.р. гр. Варна”, представляващ обект първа категория по ЗУТ;

Ангиографска лаборатория /представлаяваща промяна на предназначение на фоайе и съблекални/, находяща се на партерен етаж на ниско тяло на УМБАЛ “Света Марина” ЕАД в УПИ “ВМИ” по плана на 23 м.р. гр. Варна”, представляващ обект първа категория по ЗУТ;

Преустройство на помещения за монтаж на компютърен томограф "Samotom DEFINITION DS", на първия етаж на ниското тяло на централната сграда на УМБАЛ "Света Марина";

“Факултет по дентална медицина към Медицински университет" в УПИ IХ – Медицински колеж, кв. 995, 5 микрорайон по плана на гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 150”, представляващ обект трета категория по ЗУТ;

„Промяна на предназначението на Хангар и обслужваща сграда към хангар за самолети във Временен терминал за обслужване на пристигащи и заминаващи пътници – летище Варна” с възложител “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД.

 ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

„Едроплощен хипермаркет “Кауфланд II” в УПИ XVI-566, кв. 27,26 микрорайон  по плана на гр. Варна и прилежащата инфраструктура и присъединителни връзки;

Помещение за Нова търговска площ в Едроплощен хипермаркет “Кауфланд I“ изграден в упи I-68, вк.9, ж.к. “възраждане”, II м.р., гр.Варна;

Подобектите от инженерната инфраструктура към обект хипермаркет “Кауфланд III”, гр. Варна;

Изготвяне на технически паспорти на сградите на Висше училище по телекомуникации и пощи гр.София (учебен блок ВУТП , студентско общежитие бл.32 с и студентско общежитие бл.30);

Преустройство и промяна предназначение на склад в мострени зали и магазин за промишлени стоки в  гр.Варна ул.”Девня”  №16 на “Интерсервиз Узунови”;

Реконструкция и промяна предназначението на съществуващисгради в ресторант от веригата „Хепи“ бул."Сливница"№22, гр. Варна;

Ремонт и реконструкция на конферентна и банкетна зали в хотелски комплекс „Димят” гр. Варна с възложител КЕРАТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Обекти за атракция към хотел „Иберостар съни бийч ризорт“ – УПИ I кв.30 ПИ №51500.505.148 по плана на кк “Слънчев бряг – изток“, община Несебър с възложител: „СъниТравел Клуб“ ЕООД, гр.София;

“Антична пещ и аквапарк Луна”, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна;

Жилищен комплекс „Фамилия“ гр. Варна;

Обекти паметници на културата, изпълнявани на територията на Община Варна по бюджета на Проект ''Красива България'' през 2001-2003г.;

Административна сграда с магазин, гр. Варна ул. ''Преслав'' 8 на „Бон Марин” АД, представляващ обект трета категория по ЗУТ;

Административна сграда – бизнесцентър, гр. Варна ул.''Охрид'' №26 на ''Сюприйм''ООД, представляващ обект четвърта категория по ЗУТ;

Вилно селище в УПИ VII - 625 кв. 31 по плана на к.к. ''Чайка'' гр. Варна на ''Тригор'' ЕООД и ''Мегом'' ЕООД, представляващ обект четвърта категория по ЗУТ;

Жилищна сграда с административна част и магазини, гр. Варна ул.’’Константин Величков’’ №59 и №61 на “Монтажи“ ООД гр.Варна, представляващ обект трета категория по ЗУТ;

Апартаментен хотел в УПИ ІV-213001, кв.1 по ЧПУП на кк ”Обзор-север”, Община Несебър, с идентификатор 53045.213.1 с възложител: „Сандроуз холидейз” ЕООД;

Вилно селище в ПИ 2220 кв. 23 м-т Манастирски рид, гр. Варна на “Бългериан Естейтс” ООД, представляващ обект четвърта категория по ЗУТ;

Жилищна сграда с магазини офиси и гаражи, находяща се на ул.”Евлоги Георгиев” УПИ – 12, кв. 21, 24 м.р. гр. Варна на “Интерком груп” ООД, представляващ обект трета категория по ЗУТ;

Жилищна сграда на шест етажа, находяща се в гр.Варна, ул.”Камчия” №2 на “Делтакар” ООД, представляващ обект трета категория по ЗУТ.

Обекти на Министерство на отбраната по програма за създаване на центрове за социална адаптация; 

Обекти по Лот 5 на Министерството на здравеопазването, финансирани по проект Преструктуриране на здравния сектор, включващи реконструкции на съществуващи помещения на Центрове за спешна медицинска помощ в гр.Тервел, гр.Добрич и гр.Каолиново, както и Вътрешно преустройство и промяна предназначение на консултативни кабинети и на част от фоайе в “Отделение по еднодневна хирургия”, находящи се на II етаж от високото тяло на УМБАЛ ”Света Марина” гр.Варна, финансирани от Световна банка, представляващ обект трета категория по ЗУТ.

 ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Разширение на перона на летище Бургас;

Промяна на предназначението на обслужваща сграда към хангар за за самолети в административна сграда към временен терминал за обслужване напристигащи и заминаващи пътници на летище Варна;

ГСМ Стопанство - Основен ремонт на площадка и фундамент на 4/четири/ броя резервоари за гориво по 2000 куб.м и група от 8 /осем/ броя разнообемни резервоари, разположени на летище Бургас;

Основен ремонт на площадка и фундаменти на 7/седем/ бр. резервоари за гориво, разположени на територията на ГСМ стопанство на летище Варна, находящи се в ПИ № 00182.307.28 и ПИ № 10135.193.1 по КК на Летище Варна,  Област Варна;

Каварна, укрепване на път DOB 3157 / DOB1151, Българево - нос Калиакра / местност Зеленка;

Реконструкция на тръбни линии и връзка с хидранта на ГСМ - Тополи с цел зареждане на на автоцистерни. Изграждане  на нов 1000 куб.м. стоманен резервоар за съхранение на самолетно гориво на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД;

Реконструкция на бул.”Хр.Смирненски” /от бул.”Вл.Варненчик” до бул.”Сливница”/ и прилежащи напречни улици, и изграждане на нова светофарна уредба на кръстовището на ул.”Гео Милев”- бул.”Хр.Смирненски”, р-н „Младост”, гр. Варна - етап II, част А: Улица между о.т.252 до о.т.253 (от о.т. 252 до т.6’), северно от хипермаркет “Кауфланд Варна 2”;

Обслужваща улица от о.т.2 до о.т.17 в кв.2, м.”Боклук тарла”, на ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. Варна - поетапно изграждане - І-ви етап;

Възстановяване многофункционален културно – информационен център с “Подобряване прилежаща улична мрежа на гр. Суворово – ул.“Шипка” /L=964/; ул.“Драган Стоянов” /L=809/ и ул.“Бачо Киро” /L=696/”, представляващ обект трета категория по ЗУТ.

 ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Преустройство и промяна предназначение на перално и котелно помещение в Медицински център с калолечебница за физикална терапия и рехабилитация в Приморски парк на гр. Варна с възложител: “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВАРНА” АД;

Склад за промишлени нужди в парцел V на ЮПЗ на гр. Варна на ''СЕНИ''ООД, представляващ обект трета категория по ЗУТ;

Търговски склад в гр. Варна, Западна промишлена зона УПИ XVI 301 кв.12 на “Чайка Пак” ООД, представляващ обект четвърта категория по ЗУТ.

 СКЛАДОВЕ И РАБОТИЛНИЦИ

Склад за промишлени нужди в парцел V на ЮПЗ на гр. Варна на ''СЕНИ''ООД, представляващ обект трета категория по ЗУТ;

Търговски склад в гр. Варна, Западна промишлена зона УПИ XVI 301 кв.12 на “Чайка Пак” ООД, представляващ обект четвърта категория по ЗУТ.

 ЛИНЕЙНИ КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНИЯ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ТРАНСФОРМАТОРИ

Външно кабелно електрозахранване от БКТП № 1727 и съществуваща ШК - 6А при БКТП до касета ШК - 4А пред УПИ IX - 2, гр. Варна, представляващ обект трета категория по ЗУТ;

Външно кабелно електрозахранване на базова станция № 4120 на втори GSM оператор ’’GLOBUL’’ ИНТРАКОМ - БЪЛГАРИЯ АД, представляващ обект трета категория по ЗУТ;

Изграждане на БКТП 400 kVA, 20/0,4 за ел.захранване на експортно месо-прер.предприятие в УПИ 1 “за производствено-складова база” масив 48, местност “Пелетлика” с. Слънчево, Община Аксаково, представляващ обект втора категория по ЗУТ;

Изграждане на БКТП М20/0,4/400,630kVA в УПИ III 112 кв.16 – за курортно строителстро, КК ’’Св.Св. Константин и Елена’’ гр. Варна и захранващи кабелни линии СН чрез разкъсване на кабелна линия 20 кV между КТП № 1741 и ТП№ 507 , представляващ обект втора категория по ЗУТ.

 ПОДЗЕМНО ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Канална помпена станция КПС-1 в УПИ ХI, кв.1, за Уейв Ризорт Поморие, в землището на гр.Ахелой, Община Поморие с възложител „АХЕЛОЙ ПРОДЖЕКТ“ ООД, гр.Варна;

„Реконструкция на част от II горнопоясен колектор с диаметър ф140мм на гр.Варна в УПИ – XXII-566, кв.27, м.р.26” изпълнен от ВиК Варна ООД през 2009 годнина;

Изместване на съществуващи водопроводи ф150 Е и ф350 Е от УПИ III и УПИ IV, кв.4 по плана на ж.к. ”Младост”, I-ви м.р., гр. Варна на „Маринери и КО” ООД, представляващ обект трета категория по ЗУТ;

Външен водопровод за предприятие за преработка на морски и сладководни продукти в неурегулиран поземлен имот № 2 от землището на с. Звездица, Област Варна на ''ЕЛЕКТА'' ЕООД гр.Варна, представляващ обект трета категория по ЗУТ.

 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Наши специалисти имат практически опит в управлението на проекти и упражняване на управлението на строителни инвестиционни проекти (Проект мениджмънт) и инвеститорски контрол при строителството на хотели (''Мелия Хотел Гранд Ермитаж'' – Златни Пясъци, Хотелски комплекс „Мелия ЛУНА БЕЙ Ризорт" - гр. Бяла); авторски надзор (''Хелиос Бей'' – гр.Обзор).

и много други, броят на които и разнообразието на характера им се увеличава с всеки изминал ден.