Свържете се с нас ☎ +359 52 634345

HOME PAGE

Инвеститорски контрол от "НБС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД - управлявайте и контролирайте вашия проект - по всяко време и навсякъде.

Глобализацията, нарастващият натиск на разходите и качеството означават, че възлагането на вашите проекти на нови изпълнители в различните градове става все по-необходимо. Въпреки това, независимо кой е вашият отрасъл и къде е базиран вашият проект, вие все така трябва да осигурите високо качество, кратки срокове за изпълнение и надеждност. Но управлението и контролирането на проекти в други градове може да бъде и трудно. Ето къде може да помогне независимият инвеститорски контрол на проекти от "НБС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД.

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА ПРОЕКТИ ОТ "НБС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД?

С екипа от консултанти/специалисти за инвеститорски контрол на специализирани проекти, ние можем да ви осигурим надеждните експертни умения, от които имате нужда. От посещения на обекта, точни доклади за състоянието и осигуряване на качеството, ние можем да ви осигурим местно обслужване, навсякъде в страната - при това бързо.

Нашите услуги за инвеститорски контрол на проекти могат да ви помогнат:

 • да управлявате и контролирате състоянието на проекта по отношение на инженеринг, доставка на материали, строителство и инспекция, като ви помагаме да вземете информирани решения;
 • да защитите вашите инвестиции и да осигурите качество с постоянен мониторинг на проекта;
 • да гарантирате, че вашият проект се придържа към графика и може да бъде завършен в срок и в рамките на бюджета;
 • да спазите местните и международни разпоредби и стандарти за качество;
 • да откривате бързо възможни проблеми с редовните доклади, които ви помагат да предвидите потенциални преразходи и закъснения;
 • да оценявате технически решения, за да следите хода на проекта.

НАДЕЖДЕН ИНВЕСТИТОРСКИ КОНРОЛ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛСТВО

Нашите професионални инспектори ни дават възможност да ви предложим цялостен инвеститорски контрол на проектите, независимо къде имате нужда от това. Ето защо ние сме предпочитани от държавни структури, индустриални клиенти, търговски компании и частни инвеститори, които искат надежден инвеститорски контрол на проекти.

Инвеститорският контрол, в зависимост от разбиранията на инвеститора, може да бъде включен на етап инвестиционно намерение, проектиране или на етап строителство.

Нашите услуги за мониторинг на проекти включват:

 • участие в икономически обосновки - избор на консултанти за финансови анализи, подготовка и сключване на договори и контрол на изпълнението им;
 • изготвяне на задания за предпроектно проучване и проектиране;
 • избор на проектанти, подготовка и сключване на договори и контрол на изпълнението им, както и участие в приемането на готовия проект;
 • съдействие, окомплектоване и внасяне на документацията за издаване на строително разрешение, включително доклад за оценка на съотетствието на инвестиционния проект;
 • проверка и съдействие за оптимизиране на количествено-стойностната сметка;
 • организиране на процедурите и участие при избора на строител;
 • анализ на стойността на строителството с пазарни аналози;
 • участие в избора на подизпълнители и доставчици на обекта;
 • контрол на изпълнението на строително-монтажните работи;
 • консултиране на инвеститора при избор на материали, които подлежат на влагане в обекта;
 • удостоверяване на действително извършените работи след измерване и контрол за съответствие с изискванията на проекта;
 • контрол на изпълнението на СМР - да бъде в съответствие с двустранно подписаните количествени сметки и работни проекти;
 • контрол за спазването на действително извършените работи с договорените цени;
 • контрол за спазването на графика на изпълнение;
 • удостоверяване с подписа си в Акт образец 19 стойността и обема на извършените и приети СМР;
 • контрол на влагането на материали в обекта, отговарящи на съответните изисквания, което да бъде удостоверено с документи и спиране на тяхното влагане, както и налагане на отстраняването им при констатирано отклонение от приетите стандарти;
 • съдействие за своевременното решаване на възникнали по време на строителството проблеми;
 • контрол на ценообразуването и цените на видовете СМР;
 • участие при пробни изпитания на скрити работи преди тяхното закриване, както и участие в комисии по съставяне на необходимите актове;
 • съдействие за отстраняване на появилите се скрити недостатъци по време на строителството;
 • предлагане на мерки на инвеститора за отстраняване на констатирани нередности в хода на строителството, свързани с качеството на изпълнение, слабости в организацията на работата и нарушение на технологичния процес от фирмата изпълнител;
 • уведомяване на инвеститора в писмена форма с вписани съображения и предложения при всяко спиране или забава на строителството не по негова инициатива;
 • контрол на окомплектоването и предаването на екзекутивната документация;
 • създаване на организация и необходими документи по подготовката и направата на комплексните изпитания и 72-часови проби в експлоатационен режим и всякакви други изпитания, изисквани от българските стандарти и закони;
 • организиране на всички процедури, свързани с предаването на обекта на инвеститора и въвеждането му в експлоатация (при оторизиране от инвеститора);
 • организиране на обучението на експлоатационния персонал съвместно с монтажниците на машини, съоръжения, оборудване и поддръжка преди предаване на обекта за ползване.

Свържете с нас днес, за да обсъдим как нашите услуги за инвеститорски контрол на проекти могат да ви помогнат да защитите инвестицията си, да осигурите качество и да гарантирате завършване в срок и в рамките на бюджета.