Свържете се с нас ☎ +359 52 634345

HOME PAGE

Процесът на строителството започва с предпроектно проучване, изготвяне на проектна документация, надзор в проектирането и последващото съгласуване на проектите със съответните контролни органи. Именно тук ние от „НБС-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД подпомагаме своите клиенти.

Услугите по оценка за съответствие на инвестиционните проекти, предлагани от „НБС-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - гарантират качеството на проектиране, определят и избягват проектните рискове и отговарят на всички изисквания, нормативни разпоредби и стандарти.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ОТ "НБС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД?

Възложителите имат възможност да изберат дали инвестиционните им проекти да бъдат разгледани и одобрени от експертен съвет на съответна общинска администрация или да възложат дейността на правоспособен консултантски екип. Практиката показва, че голяма част от възложителите избират да се доверят на консултантски екип заради съкратени срокове и по-ниски разходи за дължимите такси.

По време на етапа на оценка за съответствие на вашия строителен проект, вие трябва да сте сигурни в качеството на проектиране и да определите и да избягвате проектните рискове. Ние ви предлагаме широка гама от услуги, за да ви помогнем през всяка фаза от процеса на проектиране. Нашите услуги по време на проектиране гарантират, че вашият проект може да изпълни своето предназначение и съответства на функционални, нормативни, ефективни и финансови изисквания.

Услугите, предлагани от специалистите на „НБС-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД включват:

 • установяване на законосъобразността на съществуващите строежи;
 • установяване на законността на издадената скица (виза за проектиране) с нанесен начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила ПУП ;
 • съдействие на Инвеститора при предпроектни проучвания, запознаване с нормативни актове за проектиране и Евро кодовете, към момента на изработване на проекта;
 • съдействие на Инвеститора към момента на изработване на проекта;
 • контрол за прилагане на изисквания за безопасност на проекта, включващи: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството;
 • контрол за осъществена съгласуваност на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от обекта на строителство;
 • контрол за установяване на налична съгласуваност между отделните части на проекта;
 • контрол за установяване на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи;
 • следене за цялостно окомплектоване на проектната документация;
 • следене за спазване на изискванията за проектиране на инсталации и инженерни системи;
 • консултиране по налични предварителни договори за присъединяване от експлоатационните дружества, относно финансовата и техническата им целесъобразност съгласно изискванията на Инвеститора.

За да обсъдим как нашите услуги по оценката за съответствието могат да са полезни за вашия проект, се свържете с нас още днес.