Свържете се с нас ☎ +359 52 634345

HOME PAGE

“НБС-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е оправомощено да извършва строителен надзор в строителството, притежаваща свидетелство № СК-220 от 03.11.1999г. и 08.03.2000г., издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и прелицензирано с удостоверение № РК 0298 от 17.09.2019г., издадено от Дирекция национален строителен контрол за срок от 5 години до 2024г.

Независимо дали се занимавате със строителство на сгради, инфраструктура или промишлени съоръжения, вашите проекти включват сложно координиране на различни изпълнители. Нашият независим строителен надзор може да ви помогне, като гарантира навременното завършване на вашия проект в рамките на бюджета и в съответствие със стандартите за качество.

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ОТ “НБС-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД?

Ние ви предоставяме професионален строителен надзор, специално създаден да гарантира успешното завършване на вашия проект. Нашият опитен персонал може ефективно да управлява и надзирава всеки аспект от вашите строителни работи.

Като независима трета страна, нашият консултантски инженерен екип може да ви помогне:

 • да получите опитен екип от експерти, постоянно работещи на обекта, които ефективно да изпълняват вашия проект;
 • да изпълнявате строителния си проект по график, да намалите техническите рискове и да предотвратите грешките в строителството;
 • да изпълните съответните строителни наредби, стандарти за качество и инструкции на застрахователната компания;
 • да гарантирате, че всички дейности отговарят на конкретната техническа документация и на разрешението за строителство;
 • да завършите и коректно да издадете всички документи, сертификати и декларации.

ЦЯЛОСТЕН НАДЗОР, ПРОВЕРКА И УСЛУГИ ЗА ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛСТВО

Какъвто и да е мащабът на вашия проект и където и да се намира, ние можем да предоставим обширния си опит и знания, които обхващат всички аспекти на строителството. Ето защо, когато се стигне до осигуряване на подкрепа за строителни проекти, ние сме първият избор на обществените институции, частните инвеститори, собственици на недвижими имоти и строителни компании от цялата страна.

Нашите услуги в сферата на строителния надзор включват:

 • откриване на строителна площадка (Акт 2) и заверка на Заповедна книга;
 • постоянен надзор за пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
 • надзор за коректно изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и съществените изискванията към строежите;
 • надзор за качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;
 • постоянен надзор на строителните работи (качество, график и бюджет);
 • постоянен надзор за прилагането на условията за безопасност на труда;
 • надзор на строителството с оглед недопускане на увреждане на трети лица и имоти;
 • надзор на документацията за въвеждане в експлоатация на строежа;
 • подписване на съответните актове и протоколи за годността на строежите за въвеждането им в експлоатация, съгласно Наредба №3/31.07.2012г.,  за въвеждане в експлоатация на строежи на територията на Република България и за минималните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
 • изготвяне и заверяване на Акт 14, след завършване на сградата на груб строеж;
 • изготвяне на технически паспорт на сградата;
 • съставяне на констативен акт по чл. 176 от  ЗУТ (Акт 15), след завършване на строежа;
 • изготвяне на окончателен доклад до ДНСК, РДНСК  или Общината чл. 177 от ЗУТ (Акт 16);
 • подпомагане на дейността на приемателната комисия за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Свържете се с нас още днес, за да разберете как нашите услуги в сферата на строителния надзор могат да са полезни за вашия проект.