Свържете се с нас ☎ +359 52 634345

HOME PAGE

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СГРАДА?

Технически паспорт на сграда е документ, който включва техническите характеристики на сградата, инструкции за експлоатация, ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на сградата в експлоатация (§5, т.64 от ЗУТ).

Паспортите съдържат техническа информация за сградата – година на строителство, вид строителство, информация за сеизмичната устойчивост на сградата, мерки за поддържане на нейната сигурност и безопасност, както и информация за всички извършени строителни и ремонтни работи след въвеждането на сградата в експлоатация, както и предписания за необходими ремонти. Най-общо, техническите паспорти установяват степента на безопасност на сградите при експлоатацията им и състоянието им.

Техническият паспорт се съставя за всички завършени нови строежи преди въвеждането им в експлоатация . За вече съществуващи строежи паспорта се съставя само след проведено обследване за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по член 169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА?

Процедурата за паспортизация значително е облекчена при наличието на правилно съхранена техническа документация свързана със строителстото:

 • Проектна документация на сградата;
 • Разрешение за строеж;
 • Акт образец 15; 
 • Удостоверение от кадастъра;
 • Разрешение за ползване;
 • Документи за собственост – нотариален акт и актуална скица;
 • Документи на собственика на обекта (удостоверение от Агенция по вписванията, ако собственика е юридическо лице);
 • Документи за промени след разрешение за ползване;
 • Фактури за последните 3 години за потребление на електрическа енергия, студена и топла вода, ТЕЦ и газоснабдяване;
 • Сертификати от акредитиран орган за контрол за електроконтролни измервания: импеданс и мълнеизащита на сградата.
 • Дневник и протоколи от извършвана текуща проверка на монтирани в сградите асансьорни уредби

СРОКОВЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТРОЕЖИ

Предложените срокове за съставяне на технически паспорти в зависимост от категорията на строежа са обвързани и с по-строгите изисквания на Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите за достигане на потребление на енергия близко до нулата от 2018 г. за публичните сгради и от 2020г. – за всички нови сгради. Повишаването на енергийната ефективност на съществуващи сгради е в пряка зависимост от оценката на техническите и енергийните им характеристики при извършване на енергийното обследване, както и от предлагането и изпълнението на мерки от техническите паспорти, свързани с повишаване на безопасността и енергоефективността. Сроковете за съставяне на техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост, или смесена общинска и частна собственост, се съставят в зависимост от категорията им, определени с § 2., ал. 2 от Наредба № 5:

 • за сгради първа категория (жилищни сгради паметник на културата със световно или национално значение;), втора категория (жилищни сгради паметник на културата с местно значение) и трета категория (жилищни сгради с високо застрояване – над 5 етажа или над 15 м. на кота корниз, стреха или борд на покрива) – до 31 декември 2015 г.
 • за сгради четвърта категория – до 31 декември 2017 г. (жилищни сгради със средно застрояване – от 3 до 5 етажа или от 10 до 15 м. на кота корниз, стреха или борд на покрива);
 • за сгради пета категория – до 31 декември 2019 г. (жилищни сгради с ниско застрояване – до 3 етажа или до 10 м. на кота корниз, стреха или борд на покрива)

В тримесечен срок от издаването на техническия паспорт, общото събрание на собствениците или на сдружението приема решения за изпълнението на предписаните мерки и указания. С тях се определя и размерът на необходимите средства, разпределението им между собствениците и срокът за събирането им. 

В техническия паспорт се отразяват всички промени в характеристиките на строежа, настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт.
Трябва да се отбележи и факта, че ако не бъде направен технически паспорт на сградите в регламентираните от закона срокове, кметът на общината е длъжен да разпореди изработването му, за сметка на собствениците на сградата.

ТИПОВЕ СТРОЕЖИ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

 • новостроящи се сгради от първа до пета категория  – по време на строителството;
 • построени сгради от прва да пета категория – извършва се обследване на строежа;
 • търговски обекти – по време на строителството или чрез обследване на строежа;
 • индустриални обекти – по време на строителство или чрез обследване на строежа;
 • линейни обекти (външни ВиК връзки, външни ел. кабели и др.) – по време на строителството или чрез обследване на обекта.

Техническите паспорти на сградите и съоръженията се съставят в две екземпляра един за собственика и един за общинската администрация по местонахождение на сградата. От своя страна общината създава и поддържа регистър на внесените технически паспорти, където се съхраняват техните оригинали на хартиен и магнитен носител. Заверено копие от паспорта се предоставя и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

КАКВО ВКЛЮЧВА ОБСЛЕДВАНЕТО?

 • съставяне на информационна база данни за нормативните /проектните/ стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1-3 от ЗУТ;
 • установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите на част А от техническия паспорт;
 • анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени в т.1;
 • разработване на мерки;
 • съставяне на доклад за резултатите от обследването.

КАК СЕ УСТАНОВЯВАТ ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОЕЖА?

 • чрез събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация;
 • чрез екзекутивно заснемане – при липса на техническа документация;
 • чрез оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни /описват се видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа/;
 • чрез извършване на необходимите изчислителни проверки /свързани с измервания, пробни натоварвания и др./;
 • действителните технически характеристики на строежа и сравняването им с нормативните характеристики по съществените изисквания на чл.169, ал.1-3 ЗУТ се документират в табличен вид за всеки строеж в зависимост от неговото предназначение.
 • за многофамилни жилищни сгради - деклариране от собствениците на извършвани по време на експлоатация на вътрешни основни или текущи ремонти/реконструкции/промяна на предназначение на обособени обекти по вид и време/година или поправки по общи части на сградите

Обследването на строежите се извършва от консултанти с лиценз по чл.176в, ал.1-4 от ЗУТ.

Свържете се с нас сега, за да научите повече за нашите услуги в областта на техническата паспортизация на нови и съществуващи сгради и съоръжения от техническата инфраструктура.