Свържете се с нас ☎ +359 52 634345

HOME PAGE

Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително.

Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ АВТОРСКИ НАДЗОР ОТ "НБС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД?

Ние предоставяме професионален авторски надзор, специално създаден за да гарантира успешното завършване на проекта. Нашият опитен персонал може ефективно да осъществява авторски надзор по време на строителството, да следи дали изпълнителят, по смисъла на Чл. 163, използва правилната документация и да следи за нейното стриктно спазване и изпълнение.

Съгласно Чл. 175. от ЗУТ, след фактическото завършване на строежа, "НБС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

При приключване на проекта нашите специалисти изготвят доклад, необходим при издаване на разрешение за ползване или въвеждане в експлоатация.

Свържете се с нас още днес, за да разберете как нашите услуги в сферата на авторския надзор могат да са полезни за вашия проект.