Свържете се с нас ☎ +359 52 634345

HOME PAGE

Услугите за управление на проекти от "НБС-ИНЖЕНЕРИНГ" ви помагат да защитите инвестициите си с надеждно и проследяващо планиране на изпълнението, подкрепяно от твърд бюджет за графика за усвояване на средства. Обадете се още днес на нашия опитен екип по проектно финансиране.

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ “НБС-КОНСУЛТ” ООД?

С успешния опит, който имаме в управляването на големи инвестиции по обществено или частно финансиране, ние сме вашият най-добър партньор за осигуряване на успешното управление на вашия проект. Специалистите по проекти в нашата компания имат технически и финансови експертни познания и опит в различни сектори на индустрията. Те могат да ви предоставят съвети на всички етапи от срока на вашия проект. Ние работим с партньорите по вашия проект за:

 • да определим основните задачи и етапи на изпълнение необходими за завършване на успешното му изпълнение без забавяния и преразходи;
 • да проучим вероятните рискове, свързани с графика за изпълнение на проекта;
 • да определим ключовите етапи за изпълнение и промените, които трябва да се направят в резултат от нашата оценка на риска;
 • да прегледаме и оценим процеса на изпълнение, статуса на основните задачи и всякакви бюджетни и други проблеми, които биха могли да повлияят върху изпълнението според договорения график и бюджет;  
 • да обсъдим и препоръчаме оздравителни мерки и такива за подобрение, за да се избегнат забавяния в изпълнението на проекта;
 • да балансираме претиворечиатя между инвестиционен и оперативен бюджет;
 • да осъществим мониторинг след въвеждане в експлоатация при изпълнението на гаранционн задължения на строители и/или доставчици.

ЦЯЛОСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛСТВО

Като независим консултант ние предоставяме безценна помощ за вашия проект като гарантираме, че няма конфликт на интереси с партньори-участници в областта на инженеринг, финансиране, строителство и управление, доставчици или спонсори на проекта.

Нашите услуги в сферата на управлението на инвестиционни проекти включват:

 • Оценка на проекта - пълна оценка на икономическата жизненост на проекта, което оценява възможностите за генериране на положителни парични потоци и постигане на приемлива възвръщаемост на вложения капитал.
 • Предварителни проучвания - експертна консултация  при стартирането на всеки нов проект; планиране и определяне възвръщаемостта на инвестицията; проучване и  анализиране на различни методи за строителство.
 • Планиране на строителството - разработване на схеми и общ план на проекта според изискванията на клиента. На тази база планираме и ресурсите, които ще се изразходват.
 • Oценка на риска - подробна оценка на риска за инвеститора при реализацията на проекта, като анализът включва оценка на основните (строителен, оперативен и пазарен риск), както и на съпътстващите рискове (законодателен, финансов и политически риск).
 • Контрол на проектирането - в процеса на проектиране е наложително професионално управление във всички фази. Предоставяме компетентно становище за съответствието на проектните разработки – идейна, техническа, работна и пр..
 • Изготвяне на тръжна процедура и избор на изпълнител - изборът на строителна фирма изисква проучване, време и професионален опит в строителния бранш. Услугата включва съвместна разработка на критерии за подбор на изпълнител, организиране на тръжна процедура, анализ на получените ценови предложения и доклад с информацията, необходима за провеждане на преговори, консултации и оформяне на договор.
 • Строителство - по време на строителните работи "НБС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД ангажира на място своите инженери и осигурява тяхното постоянно присъствие на обекта. Нашият екип действа като представител на клиента, като провежда качествен контрол, консултира и регистрира хода на строително-монтажните работи, следи за изпълнението на мерките за безопасност на обекта и опазването на околната среда.
 • Въвеждане в експлоатация - в заключителната фаза на реализацията на проекта се грижим за финалните щрихи, като отделяме внимание на всеки детайл, провеждаме тестове за въвеждане в експлоатация, подпомагаме строителния надзор при изготвянето на необходимата документация, запознаваме клиента с технологичното оборудване и инструкциите за експлоатация и предаваме  завършеното съоръжение или сграда.
 • Гаранционен период след въвеждане в експлоатация - често се налага в гаранционен период възложители да водят процедури свързани с обслужване/поправка на проявени в процес на експлоатация скрити дефекти, които не са били видими при въвеждане на строежа в експлоатаця, опита с който разполагаме ще ви бъде важна подкрепа за павилно протичане на процедурата и успешно финализиране с отстранен(и) дефект(и).
 • Следгаранционен период на експлоатация възложителите/собственици на имот(и) са длъжни да подържат въведените в експлоатация строежи в добро техническо сътояние, а за постигане на това им се налага да възлагат ремонтно-възстановителни деиности за извършване на текущ или основен ремонт, или реконструкция на сгради, инсталации или съоръжения, нашата компетентност ще ви бъде от полза за да извършите техническо обследване, анализ на информацията, проектиране (когато се изисква) и бюджетиране за да формулирате цели и успешно да ги изпълните.
 • Услуги за финансови институции - "НБС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД подпомага финансовите институции при контролиране на усвояването на кредити, оценка на проект и др.

Нашият екип по управлението на проекти ви предоставя цялостни услуги и съвети за целия срок на ваши япроект. Обадете се още днес на нашия екип по проектно финансиране, за да научите повече.