Свържете се с нас ☎ +359 52 634345

HOME PAGE

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ

Когато стопанският обект се намира в съществуваща сграда, новата функция на обекта се осъществява най-често чрез вътрешни преустройства, ремонтни работи и технологично обзавеждане.

Пристрояване или надстрояване

В случай на преустройство, свързано с пристрояване или надстрояване на съществуващата сграда, проектирането и строителството се извършват по реда на ново строителство:

 • издаване на виза, когато това е необходимо;
 • откриване на строителна площадка;
 • всички последващи процедури, описани в предходните раздели.

Вътрешни преустройства

При вътрешни преустройства, при които не се променя обема на съществуващия обект процедурите започват с възлагане на изработването на инвестиционен проект.

Когато при вътрешните преустройства частично се засягат конструктивни елементи на сградата, проектът по част конструктивна се разработва съгласно изискванията на правилата и нормативите за проектиране на строителни конструкции

При промяна на предназначението на съществуващи обекти, без да се засягат носещи конструктивни елементи, при изработването на инвестиционен проект по част конструктивна се изисква задължително конструктивно становище (експертиза), съставено от правоспособен проектант по строителни конструкции Със становището се обосновава ненарушаването на носимоспособността на съществуващата сградна конструкция, при евентуална промяна на натоварването, свързано с технологично обзавеждане или други фактори, произтичащи от новата функция на обекта

Становището трябва да бъде съгласувано от лицензиран специалист за контрол по част конструктивна.

Инвестиционните проекти се съгласуват с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи в зависимост от спецификата на обекта

Необходим документи за собственост:

 • В случаите на преустройство и промяна на предназначението на обект, който се намира в жилищна сграда – етажна собственост, в зависимост от неговото разположение се изискват документи, съгласно действащите процедури;
 • В случай, че обектът е отдаден под наем, освен необходимите документи за собственост се представя и договорът за наем. 

Инвестиционните проекти за преустройство и промяна на предназначението на съществуващи обекти се съгласуват с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи се съгласуват и одобряват по реда, съгласно действащите процедури.

В случаите на преустройство и промяна на предназначението на съществуващи обекти, най-често те са абонати на електроразпределителните предприятия, ВиК, „Топлофикация”. Когато собственикът на обекта се сменя, се подава заявление до съответните експлоатационни предприятия за актуализиране на договорите

Одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешение за строеж се извършва от съответната общинска (районна) администрация, съгласно действащите процедури.

„НБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД успешно преустройва и променя предназначението на следните имоти:

 • Преустройство и смяна на статут на ателие в жилище;
 • Преустройство и смяна на статут на магазин в жилище;
 • Преустройство и смяна на статут на таван в жилище;
 • Преустройство и смяна на статут на офис в жилище;
 • Преустройство и промяна предназначение на къща в детска градина, хоспис;
 • Преустройство и промяна предназначение на къща в заведение, ресторант;
 • Преустройство и смяна предназначение на къща в хотел, къща за гости;
 • Преустройство и смяна предназначение на помещение в магазин за хранителни стоки;
 • Преустройство и промяна предназначение на помещение във фризьорски салон, салон за красота, козметично студио;
 • Преустройство и смяна предназначение на апартамент или магазин в ресторант, заведение за бързо хранене, закусвалня;
 • Преустройство и смяна предназначение на магазин в аптека;
 • Преустройство и промяна предназначение на магазин в офис, приемна, кабинет;
 • Преустройство и смяна предназначение на апартамент в офис, магазин, ателие;
 • Преустройство и промяна предназначение  на таван в ателие;
 • Преустройство и смяна предназначение на помещение в  амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ;
 • Преустройство и промяна предназначение  на апартамент в медицински център;
 • Преустройство и промяна предназначение  на апартамент в стоматологичен кабинет;
 • Преустройство и промяна предназначение на магазин в амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина.

Свържете се с нас за всякакви други обекти, както и за повече информация.

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ

Притежавате обработваема земеделска земя – нива, градина, лозе и т.н. - но желанието ви не е да се занимавате със земеделие, искате да строите. За целта е необходимо да се промени статута на земеделската земя и тя да се превърне в урегулиран поземлен имот.

За целта е необходимо да се изработи подробен устройствен план (ПУП) и да се докаже възможноста за достъп до имота и захранването му с ток и вода.
Има и случаи, в които промяна на статута на земеделската земя не е необходима, когато искате да построите върху нея оранжерия например. По-особени са и случаите, в които ви е необходима земя за поставяне на съоръжения за получаване на електроенергия от алтернативни източници.
За повече подробности, както и за пълно съдействие при събиране и подготовка на документи, чертежи, планове, свържете се с нас. "НБС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД разполага със специалисти и опит, за да ви съдействаме по време на целия процес. Знаем, че процедурата по смяна на статута на земеделска земя е доста дълъг – отнема между една и две години. Затова се стремим да оптимизираме максимално тази част от процеса, която зависи от нас и да отговаряме на всички законови изисквания.

Какви документи са необходими за промяна на статута

 • документ за собственост на земята и ако е необходимо, удостоверение за наследници;
 • скица от службата по геодезия и кадастър или скица от общинска служба „Земеделие и гори“;
 • допускане за изработване на подробен устройствен план на имота;
 • подробен устройствен план (ПУП);
 • електро схема;
 • ВиК схема;
 • проект по част Пътна;
 • писмо от ВиК и електроразпределитеното дружество обслужващо вашия район;
 • протокол от Общинско пътно управление и КАТ-ПП при РДВР, ако имотът е прилежащ на път от републиканската пътна;
 • удостоверение за поливност на имота;
 • акт за категоризация на имота;
 • становище от РИОСВ.
 • Становище от РЗИ.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ "НБС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД ДА СМЕНИ СТАТУТА НА ВАШАТА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМА?

Ще ви спестим време и средства, и ще ви осигурим спокойствие. Имаме достатъчно опит, за да ви предложим най-доброто решение за вашия случай, да подготвим необходимите проекти да ви съдействаме при набавянето на всички нужни документи.

Свържете се с нас още днес, за да разберете как нашите услуги в сферата на промяната на предназначението на имоти могат да са полезни за вашия проект.