Свържете се с нас ☎ +359 52 634345

HOME PAGE

“НБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД има сертификат за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

Основна задача на обследването е да се установи консумацията на енергия, нивото на технологиите и управлението на обекта, икономията на топлинна енергия и топлосъхранение на сграда, съответствието със стандартите и нормативните изискванията за енергийна ефективност.

Всяка сграда може да бъде обследвана и сертифицирана, но на задължително обследване за енергийна ефективност и последващо сертифициране подлежат всички сгради държавна или общинска собственост с разгъната застроена площ по – голяма от 1000 кв.м.

Процесът на обследване на сгради включва:

  • проучване, измервания, изчисления и анализи на елементите  на сградите, оценка и сравнение с еталонните технически норми, технико-икономически обосновано предложение за енергоспестяващи мерки, екологичен анализ и предложение за изработване на план за въвеждане на избраните мерки в експлоатация, разработване на показатели и процедура за мониторинг на ефекта от въвеждане на мерките в експлоатация;
  • подготвяне и представяне на доклад и резюме за резултатите от обследването;
  • издаване на съответния сертификат (категория А или Б) след извършване на детайлно енергийно обследване в съответствие с изискванията за техническите правила и норми.

В зависимост на годината на построяване на сградата се издава сертификат категория А или Б, съгласно Наредба №19, чл.16, както следва:

  • сертификат категория А се издава за сгради построени до 1990г. и отговарящи на изискванията на съответните нормативни актове за проектиране, изпълнение и приемане действащи към 1999г. и сгради отговарящи на изискванията на Наредбата по чл.15, ал.2 от ЗЕЕ и на Наредбата  по чл.169, ал.3 от ЗУТ и чл.169, ал.1.т.7 от ЗУТ за срок от 10 години;
  • сертификат категория Б се издава за сгради отговарящи на изискванията на съответните нормативни актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към годината на въвеждане на сградите в експлоатация за срок от 5 години.

Получилите сертификати, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите, за срок от 5 до 10 години в зависимост от категорията на сертификата се освобождават от данък  сгради, съгласно приетите измененията в Закона за местните данъци и такси.